Kredietmogelijkheden starters met uitkering

16-07-2012

Dit biedt meer mogelijkheden om de markt te betrekken bij kredietverlening aan startende ondernemers vanuit de uitkering. Of en met welke partijen wordt samengewerkt blijft een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Zij hebben goed inzicht in de lokale omstandigheden en kunnen daarmee goed inschatten welke partijen wel en niet geschikt zijn om mee samen te werken. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kabinet ondersteunt mensen die vanuit een uitkering als zelfstandig ondernemer aan de slag willen. Het ondernemerschap zet mensen in hun kracht en stelt hen in staat om zelfstandig in hun bestaan te voorzien. Voor sommige mensen is werk als zelfstandig ondernemer de snelste weg uit de uitkering. Gemeenten kunnen mensen met een uitkering financiële hulp, coaching en begeleiding bieden bij het starten van een onderneming. Dit is geregeld in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Deze regeling blijkt succesvol. In totaal is 42% van de startende ondernemers na de eerste twaalf maanden uit de uitkering. Na vier jaar loopt dit verder op naar 74%.

Daarnaast heeft het kabinet besloten nog meer rendement uit het Bbz te halen door gemeenten te stimuleren beter kredietbeheer te voeren. Zo kunnen gemeenten het instrument selectiever inzetten en er strenger op toezien dat de verstrekte starterslening wordt terugbetaald. Gemeenten die individueel meer ontvangsten genereren dan het landelijk gemiddelde mogen het verschil houden. Omgekeerd betalen de gemeenten minder opbrengsten zelf.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

Kredietmogelijkheden starters met uitkering