Partners van Qredits

Partners van Qredits

We onderscheiden financiers op het gebied van financiering, coaching, overheden en internationale betrekkingen.

Financieringspartners

Qredits trekt voortdurend leningen aan voor de  financiering van de kredietverleningsactiviteiten. De financieringen worden verstrekt door de volgende organisaties:

 

FP

Coachingspartners

Onze huidige coachingspartners zijn:

 

Overheden

Qredits werkt samen met overheden op zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau. Het ministerie van Economische Zaken was betrokken bij de opzet van Qredits in 2008. Op dit moment maakt Qredits nog gebruik van een lening van dit ministerie.

Met het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid is een pilotproject opgestart. Het doel van dit project is om, in samenwerking met enkele gemeenten en het UWV, de ondernemerskansen voor uitkeringsgerechtigden te bevorderen door coaching, training en kredietverlening.

Met steun van provincies zijn regionale projecten opgezet.

Met diverse gemeenten wordt samengewerkt om uitkeringsgerechtigden te ondersteunen bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor ondernemerschap, het schrijven van een ondernemersplan én kredietverlening.

Samenwerking partner

Met diverse marktpartijen werkt Qredits samen, waarbij regelmatig in samenwerking met deze partijen voorlichting wordt gegeven over alternatieve financieringsvormen: MKB Amsterdam, MKB Rotterdam Rijnmond, Kamer van Koophandel, Voldaan en Spotcap. 

Internationale partners

Op internationaal vlak heeft Qredits samenwerkingsverbanden afgesloten met de volgende partner organisaties:

  • Qredits is lid van het European Microfinance Network (EMN), de belangrijkste Europese netwerkorganisatie voor microfinancieringsinstellingen.  Het EMN vertegenwoordigt de belangen van haar leden op Europees niveau en lobbyt voor goede Europese wet- en regelgeving teneinde een stabiele markt te creëren voor microfinanciering.
  • Qredits is sinds 2013 lid van Youth Business International (YBI), een liefdadigheidsinstelling zonder winstoogmerk die in 2000 is opgericht door Z.K.H. Prins Charles.  Het doel van deze organisatie is het bestrijden van jeugdwerkeloosheid in de leeftijdscategorie van 18-35 jaar en het bevorderen van ondernemerschap d.m.v. het verstrekken van leningen, coaching, en training. Deze doelstelling sluit nauw aan bij de visie van Qredits.
  • Van 2015-2020 heeft Qredits met hulp van YBI een subsidie van Citi Foundation ontvangen om de inzetbaarheid en het ondernemerschap van jongeren te ondersteunen. Samen met negen andere internationale MFI's vormen ze Youth Business Europe, een gemeenschap die beste praktijken, kennis en methodologieën uitwisselt door middel van grensoverschrijdende interactie.
  • Qredits is toegetreden tot de Caribbean Microfinance Alliance (CMFA) in 2018. CMFA is een netwerk van microfinancieringsmedewerkers in het Caribisch gebied, gevestigd in Kingston, Jamaica, met als doel een katalysator te zijn in de ontwikkeling van de Caribische microfinancieringsindustrie, regionaal en wereldwijd.
  • Qredits biedt de e-learning Ondernemingsplan schrijven actief aan aan buitenlandse partijen. Deze is inmiddels verkrijgbaar in verschillende landen en aangepast voor een aantal partijen waaronder Cofiter (Italië), UniCredit Bank (Italië), Oportunitas (Spanje), Orange Grove (Athene).

 

Partners van Qredits