ANBI

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Qredits Microfinanciering Nederland
RSIN / fiscaal nummer: 820054793
ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0546 - 53 40 10
E-mailadres: [email protected]
Postadres: Postbus 302, 7600 AH Almelo
Bezoekadres: Wierdensestraat 27, 7607 GE Almelo

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:

 • het ontwikkelen van retailactiviteiten gericht op de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers, tot een maximum van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000), tegen marktconforme voorwaarden;
 • het ontwikkelen en aanbieden van screeningsfaciliteiten teneinde ondernemingsplannen te toetsen op economische haalbaarheid en kredietwaardigheid;
 • het onderhouden van contacten met overheden ten einde het aanbieden van begeleidings- en coachingsproducten en de verstrekking van bedrijfskredieten aan ondernemers vanuit een uitkering te optimaliseren;
 • het ontwikkelen van commerciële activiteiten ten einde de doelgroep te bereiken en naamsbekendheid te verwerven;
 • het ontwikkelen van software en overige technologische toepassingen voor microfinanciering alsmede de uitgifte hiervan, al dan niet in licentie of tegen vergoeding, aan instellingen werkzaam op het gebied van microfinanciering;
 • het ontwikkelen van diverse begeleiding- en coachingsproducten voor (startende) ondernemers;
 • het ontwikkelen van een netwerk van (vrijwillige) coaches voor (startende) ondernemers;
 • het ontwikkelen van beleid en activiteiten ten einde microfinanciering in het algemeen te stimuleren, de doelgroep beter te bereiken en diensten te ontwikkelen voor de doelgroep; waarbij de doelgroep bestaat uit ondernemers of mensen met latent ondernemerschap, die in onvoldoende mate worden bediend door de markt met (financiële) dienstverlening ter ondersteuning van het ondernemerschap.
 • Het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezichthouden op instellingen, ondernemingen, vennootschappen met een vergelijkbare doelstelling. Zowel in nationaal als internationaal verband, waarbij de doelgroep bestaat uit ondernemers of mensen met latent ondernemerschap, die in onvoldoende mate worden bediend door de markt met (financiële) dienstverlening ter ondersteuning van het ondernemersschap.

Visie beleidsplan

In Nederland bestaat er een grote groep (startende) ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf, die om uiteenlopende redenen geen of onvoldoende toegang hebben tot (financiële) dienstverlening via het reguliere circuit bij de start of voortzetting van hun bedrijf. Het faciliteren van deze groep ondernemers:

 • draagt bij aan hun economische, financiële en sociale onafhankelijkheid;
 • geeft hen de mogelijkheid om door te groeien naar (financiële) dienstverlening in het reguliere circuit.

Dit bevordert het ondernemerschap in Nederland en heeft zo een positieve invloed op de maatschappij in sociaal en economisch opzicht.

Missie beleidsplan

Qredits Microfinanciering Nederland biedt coaching & microkrediet aan (startende) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, die geen toegang hebben tot verschillende (financiële) diensten via het reguliere circuit, zodat zij economische, financiële en sociale onafhankelijkheid kunnen verkrijgen. Hiermee wil Qredits ondernemerschap bevorderen.

Qredits doet dat door in Nederland microfinanciering aan te bieden, een combinatie van begeleidingstools, coaching en kredietoplossingen voor (startende) ondernemers. Qredits beoogt hiermee:

 • het starten van een eigen onderneming te stimuleren; 
 • (startende) ondernemers een weloverwogen keuze te laten maken voor het ondernemerschap;
 • (startende) ondernemers meer start- en overlevingskansen te bieden;
 • (startende) ondernemers de mogelijkheid te geven om financieel/economisch onafhankelijk te worden;
 • een brug te vormen voor deze (startende) ondernemers om door te groeien naar de reguliere financiële sector.

Doel beleidsplan

Het doel van Qredits is het aanbieden van Microfinanciering in een levensvatbaar business-model. Vanuit het uitgangspunt van een levensvatbaar business model, kunnen ook diensten aangeboden worden die als primair doel hebben het ondersteunen of versterken van de levensvatbaarheid van Qredits.

Verslaglegging

Download het “Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording” over 2021 als pdf;

Standaard formulier publicatieplicht

Hier kun je het standaard formulier publicatieplicht downloaden.

Raad van Bestuur

De heer W.E. Groenevelt (voorzitter)
De heer R.G.A. Spit (lid)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

 • mevrouw drs. Marilou van Golstein Brouwers (voorzitter)
 • de heer Pim van Ballekom (lid)
 • de heer drs. Hans Biesheuvel (lid)
 • de heer Eric Bouwmeester (lid)
 • de heer drs. Ronald Touwslager RC EMFC MAC (lid)
 • mevrouw Lone Vaerndal MBA (lid)

Beloningsbeleid Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een onkostenvergoeding van € 3.750 (per persoon) per jaar. De voorzitter ontvangt een bedrag van € 7.500 per jaar. De leden van de Auditcommittee ontvangen daarnaast een vergoeding van € 500 per vergadering.

Beloningsbeleid bestuurders

Salaris van bestuurders wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht conform het standaard arbeidsvoorwaardenreglement van Qredits. Bestuurders ontvangen een salaris op basis van hun functie. De functies zijn beschreven in functiebeschrijvingen en zijn gekoppeld aan salarisschalen.

Beloningsbeleid medewerkers

Het bestuur stelt het beloningsbeleid van de medewerkers vast conform het standaard arbeidsvoorwaardenreglement van Qredits. Medewerkers ontvangen een salaris op basis van hun functie. Functies zijn beschreven in functiebeschrijvingen en functies zijn gekoppeld aan een salaristabel.

Er is uitsluitend sprake van vaste salariselementen; geen flexibele- of bonusregelingen. 

ANBI