Privacy statement

In dit privacyreglement wordt uitgelegd welke informatie Qredits verzamelt, hoe zij daarmee omgaat, en hoe je privacy gewaarborgd wordt. Via ons privacyreglement maken wij aan je kenbaar welke gegevens wij opslaan, welke worden verzonden aan derden en/of andere gebruikers van Qredits en hoe jij inzicht zou kunnen krijgen in je gegevens. Wij raden je nadrukkelijk aan dit privacyreglement nauwlettend te lezen.

Qredits

Qredits is verantwoordelijk voor de persoonsgegevensverwerking die plaatsvindt op en via de website www.qredits.nl. Qredits erkent dat zij verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens is.

Qredits is een handelsnaam van de Stichting Qredits Microfinanciering Nederland. Qredits is gevestigd in Almelo (7607 GE) aan de Wierdensestraat 27 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 08183535. Elektronisch is zij bereikbaar via: info@qredits.nl.

Welke informatie verzamelt en verwerkt Qredits?

Je geeft door accordering van dit privacystatement Qredits ondubbelzinnige toestemming om de door jeaan ons verstrekte gegevens voor de volgende doeleinden te mogen gebruiken:

 • voor het leveren van de producten en/of diensten, onder meer Krediet, Coaching en E-learning;
 • voor de beschikbaarstelling van de website;
 • voor de registratie van meldingen van geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen;
 • om je informatie toe te kunnen zenden over de - al dan niet toekomstige producten en/of diensten - van Qredits en de aan haar gelieerde partijen;
 • ter beveiliging van de website c.q. bescherming van de belangen van Qredits;
 • om geanonimiseerde statistische gegevens te kunnen raadplegen;
 • om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Qredits rustende wettelijke verplichtingen;
 • om de producten en/of diensten van Qredits beter af te stemmen op de wensen en behoeften van haar gebruikers;
 • In het kader van de begeleiding coachingstrajecten
 • om jouw kredietwaardigheid en solvabiliteit te controleren, informatie op nauwkeurigheid te controleren en te verifiëren bij derden ;
 • om je te identificeren;
 • ten behoeve van onderzoeksdoeleinden;
 • om gerichte marketing en reclame, (service-)updates, nieuwsbrieven en promotionele aanbiedingen te leveren;
 • om je klantenservice aan te bieden.

Alleen als je een account hebt aangemaakt, kun je gebruik maken van de producten en/of diensten van Qredits. Op het moment dat je een persoonlijk account aanmaakt, wordt je gevraagd bepaalde gegevens over jezelf in te vullen. De volgende gegevens dien je verplicht te verstrekken:

Persoonlijke gegevens

geslacht, voornaam, voorletters, achternaam, geboortedatum, geboorteland, nationaliteit, burgerlijke staat, adresgegevens, geldig e-mailadres, mobiel telefoonnummer, telefoonnummer, belangrijkste inkomstenbron, hoogste opleidingsniveau, bekendheid met Qredits en eventuele betrokkenheid bij een faillissement.

Gegevens partner, vennoten en partners van vennoten

geslacht, voornaam, voorletters, achternaam, geboortedatum, geboorteland, nationaliteit, burgerlijke staat, adresgegevens, geldig e-mailadres, mobiel telefoonnummer, telefoonnummer, belangrijkste inkomstenbron en hoogste opleidingsniveau.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam, KvK-nummer, KvK-inschrijfdatum, ondernemingsvorm, branche, adresgegevens, telefoonnummer, geldig e-mailadres en ondernemingsplan. Bij een kredietaanvraag dient u tevens het gewenste kredietbedrag aan te geven.

Optioneel te verstrekken gegevens

Website, naam bank, bankrekeningnummer en eventueel aanvullende bestanden.

Daarnaast moet je ook een wachtwoord ingeven dat in de toekomst ter verificatie gebruikt zal gaan worden.

Tevens verwerkt Qredits persoonsgegevens van gebruikers in het kader van door Qredits aangeboden promotionele aanbiedingen. Qredits ontvangt gegevens op basis van je gebruik van onze producten en/of diensten.

Qredits verwerkt daarnaast van al haar bezoekers automatisch gegenereerde informatie over hun surfgedrag tijdens het gebruik dat ze maken van qredits.nl en of mijn.qredits.nl. Deze informatie bestaat onder meer uit het IP-adres, het type browser dat gebruikt wordt en de pagina's die worden bezocht.

Gegevens met betrekking tot je bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor communicatie over onze producten en/of diensten en verdere optimalisering daarvan. Om je bij het bezoek aan een website van Qredits te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door je aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. 

Qredits past 'Google Analytics' User ID toe om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers gebruik maken van haar website en /of MijnQredits. 'Google Analytics' gebruikt cookies om gegevens over het bezoek aan haar website (qredits.nl) en /of MijnQredits bij te houden. Deze gegevens (waaronder uw IP-adres) worden verwerkt door Google en kunnen gekoppeld worden aan andere gegevens die Qredits van jouw gekregen heeft. Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de gegevens namens Google verwerken. Qredits heeft hier geen invloed op. Qredits heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Qredits niet dat alle producten en/of diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Qredits kan tot slot aanvullende gegevens over je ontvangen of verzamelen van derden en deze toevoegen aan je gegevens, voor zover toegestaan door de wet. Zo wordt je kredietwaardigheid gecontroleerd door aanvullende informatie over jou op te vragen bij een kredietbureau of fraudepreventiebedrijf. 

Kennisneming, verbetering en wijziging van uw gegevens

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account.
Je hebt op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens het recht om vrijelijk en met redelijke tussenpozen een informatieverzoek voor te leggen aan Qredits. Als je wilt weten welke gegevens Qredits over jou heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je niet in je account kunt veranderen of verwijderen, dan kunt je een verzoek hiertoe doen.

Persoonsgegevens worden door Qredits niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. Qredits verwijdert uw persoonsgegevens in ieder geval als ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor Qredits ze verwerkt.

Bezwaar verwerking van uw gegevens

Mocht je bezwaar hebben tegen de verwerking van bepaalde (persoons)gegevens of tegen de verstrekking hiervan aan (bepaalde) derden, dan kunt zich hiertegen verzetten door contact op te nemen met Qredits.

Verstrekking van informatie aan derden door Qredits

Qredits heeft het recht om de verwerking van de (persoons)gegevens, of delen daarvan, uit te besteden aan (sub)bewerkers.

Qredits en door haar ingeschakelde (sub)bewerkers zullen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming je persoonsgegevens niet verstrekken, verhuren of verkopen aan derden, met uitzondering van geanonimiseerde persoonsgegevens die dienen voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. Persoonsgegevens zullen in beginsel uitsluitend door Qredits – daaronder mede begrepen haar medewerkers - alsmede door de aan haar gelieerde ondernemingen worden verwerkt.

Qredits verstrekt echter wel gegevens aan derden indien zij daartoe gehouden is op grond van een dwingendrechtelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. Ook wordt een uitzondering gemaakt als er sprake is van wet- en / of regelgeving, dan wel een justitieel bevel die verstrekking van persoonsgegevens noodzakelijk maken in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare (terroristische) feiten en / of anderszins.

Indien je betalingen verricht via de website Qredits zullen de gegevens die noodzakelijk zijn om een betaling te kunnen uitvoeren verstrekt worden aan je bank.

Beveiliging gegevens

Qredits vindt het belangrijk dat je (persoons)gegevens bij ons veilig zijn. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen om deze gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Indien je vermoedt dat er misbruik is gemaakt van je account, dan dien je verplicht contact met ons op te nemen. 

Wij vragen je altijd om in te loggen via de hoofdpagina van onze website en te controleren of de verbinding tussen je computer en onze servers versleuteld is. Daarnaast vragen wij je om regelmatig je wachtwoord te controleren en deze nooit aan derden te geven. Je bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van je wachtwoord, gebruikersnaam en je eigen netwerk.

Links

De website van Qredits kan links bevatten naar websites van derden. Deze sites hebben eigen privacyverklaringen en Qredits is niet verantwoordelijk voor hun activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, de wijze waarop wordt omgegaan met gegevens. Gebruikers die persoonlijk herleidbare gegevens verstrekken aan of via deze websites van derden, dienen eerst de betreffende privacyverklaringen te bestuderen.

Overname Qredits

Indien de activiteiten van Qredits, dan wel de daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende activiteiten in de ruimste zin van het woord, worden overgenomen door een derde, op welke wijze dan ook, dan wel indien er sprake is van een fusie of overname, geef je Qredits door acceptatie van dit privacyreglement expliciet toestemming om je (persoons)gegevens aan derden over te dragen.

Wijzigen privacyreglement

Dit Privacyreglement kan in de loop van de tijd worden gewijzigd als er nieuwe functies worden toegevoegd aan de producten en/of diensten van Qredits.

Vragen n.a.v. dit privacyreglement

Indien je naar aanleiding van dit privacyregelement vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of over je rechten en plichten daaromtrent, kun je contact opnemen met de afdeling Juridische zaken van Qredits via: Postbus 302, 7600 AH Almelo of jz@qredits.nl.

Privacy statement